Huajun Chen

Zhejiang University, China

Haofen Wang

Tongji University, China

Guilin Qi

Southeast University, China

Other early participants 


 • Jie Bao, Memect, CEO
 • Dianxia Xie, Haizhi, CEO
 • Yi Zeng, Chinese Academy of Sciences, Researcher
 • Juanzi Li, Tsinghua University, Professor
 • Li Ding, Haizhi, CTO
 • Dongyan Zhao, Beijing University, Professor
 • Siwei Yu, Wuhan University, Professor
 • Tong Ruan, East China University of Science and Technology, Professor
 • Yanghua Xiao, Fudan University, Professor
 • Lei Zou, Beijing University, Professor
 • Jinguang Gu, Wuhan University of Science and Technology, Professor
 • Zhisheng Huang, Vrije University Amsterdam, Professor
 • Wenliang Chen, Soochow University, Professor
 • Qili Zhu, Shanghai Jiao Tong University, Professor
 • Jeff Pan, The University of Edinburgh, Professor
 • Xiaowang Zhang, Tianjin University, Professor
 • Yansong Feng, Bejing University, Associate Professor
 • Jun Yan, Microsoft Research Asia, Researcher
 • Dan Zhao, HYDATA, CTO
 • Shengping Liu, Beijing Unisound Information Technology Co.,Ltd
 • Jianfeng Du, Guangdong University of Foreign Studies, Professor
 • Wei Hu, Nanjing University, Professor
 • Zhiyuan Liu, Tsinghua University, Associate Professor
 • Jun Ding, Shanghai Haiyizhi Information Technology Co., Ltd. , CEO