Steering Committee

Huajun Chen

Zhejiang University

Guilin Qi

Southeast University

Haofen Wang

Tongji University

TBD

TBD

Chair-on-Duty

Haofen Wang

Tongji University

TOC Members

Huajun Chen

Zhejiang University

Guilin Qi

Southeast University

Haofen Wang

Tongji University

Wei Hu

Nanjing University

Junyu Lin

Institute of Information Engineering,Chinese Academy of Sciences

Xin Wang

Tianjin University

Jinguang Gu

Wuhan University Of Science And Technology

Gang Wu

Northeastern University

Lei Zou

Peking University

Jeff Pan

The University of Edinburgh

Guohui Xiao

University of Bergen

Chuan Shi

Beijing University of Posts and Telecommunications

Wenliang Chen

Soochow University

Lei Hou

Tsinghua University

Xiang Zhao

National University of Defense Technology

Fei Huang

Alibaba Group

Lei Liang

ANT GROUP

Gang Wu

KG DATA

Shuo Bai

HUND SUN

Weijian Sun

HUAWEI

Secretary Team

Ningyu Zhang

Zhejiang University

Meng Wang

Tongji University

Tianxing Wu

Southeast University