OpenKG-SIGs

OpenKG-SIGSPG

Lei Liang

Haofen Wang

OpenKG-SIGDATA

Wen Zhang

Guozhou Zheng

OpenKG-SIGKE

Ningyu Zhang

Huajun Chen

OpenKG-SIGLLM

Sheng Bi

Guilin Qi

OpenKG-SIGKR

Meng Wang

OpenKG-SIGEval

Tianxing Wu