Co-Founder

Huajun Chen

Zhejiang University, China

Haofen Wang

Tongji University, China

Guilin Qi

Southeast University, China

OpenKG-TOC

Steering Committee

Huajun Chen

Guilin Qi

Haofen Wang

Wei Hu

Chair-on-Duty

2023 Haofen Wang

2024 Guilin Qi

Secretary

Ningyu Zhang

Meng Wang 

Tianxing Wu

TOC Members

Coming soon.