1. Wen Zhang, Xiangnan Chen, Zhen Yao, Mingyang Chen, Yushan Zhu, Hongtao Yu, Yufeng Huang, Yajing Xu, Ningyu Zhang, Zezhong Xu, Zonggang Yuan, Feiyu Xiong, Huajun Chen: NeuralKG: An Open Source Library for Diverse Representation Learning of Knowledge Graphs. SIGIR 2022: 3323-3328
 2. Wen Zhang, Zhen Yao, Mingyang Chen, Zhiwei Huang, Huajun Chen: NeuralKG-ind: A Python Library for Inductive Knowledge Graph Representation Learning. SIGIR 2023: 3140-3144
 3. Yushan Zhu, Huaixiao Zhao, Wen Zhang, Ganqiang Ye, Hui Chen, Ningyu Zhang, Huajun Chen: Knowledge Perceived Multi-modal Pretraining in E-commerce. ACM Multimedia 2021: 2744-2752
 4. Zhuo Chen, Wen Zhang, Yufeng Huang, Mingyang Chen, Yuxia Geng, Hongtao Yu, Zhen Bi, Yichi Zhang, Zhen Yao, Wenting Song, Xinliang Wu, Yi Yang, Mingyi Chen, Zhaoyang Lian, Yingying Li, Lei Cheng, Huajun Chen: Tele-Knowledge Pre-training for Fault Analysis. ICDE 2023: 3453-3466
 5. Wen Zhang, Chi Man Wong, Ganqiang Ye, Bo Wen, Wei Zhang, Huajun Chen: Billion-scale Pre-trained E-commerce Product Knowledge Graph Model. ICDE 2021: 2476-2487
 6. Xiang Chen, Ningyu Zhang, Xin Xie, Shumin Deng, Yunzhi Yao, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen: KnowPrompt: Knowledge-aware Prompt-tuning with Synergistic Optimization for Relation Extraction. WWW 2022: 2778-2788
 7. Ningyu Zhang, Qianghuai Jia, Shumin Deng, Xiang Chen, Hongbin Ye, Hui Chen, Huaixiao Tou, Gang Huang, Zhao Wang, Nengwei Hua, Huajun Chen: AliCG: Fine-grained and Evolvable Conceptual Graph Construction for Semantic Search at Alibaba. KDD 2021: 3895-3905
 8. Shuofei Qiao, Yixin Ou, Ningyu Zhang, Xiang Chen, Yunzhi Yao, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen: Reasoning with Language Model Prompting: A Survey. ACL (1) 2023: 5368-5393
 9. Xiang Chen, Lei Li, Ningyu Zhang, Xiaozhuan Liang, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen: Decoupling Knowledge from Memorization: Retrieval-augmented Prompt Learning. NeurIPS 2022
 10. Ningyu Zhang, Lei Li, Xiang Chen, Xiaozhuan Liang, Shumin Deng, Huajun Chen: Multimodal Analogical Reasoning over Knowledge Graphs. ICLR 2023
 11. Yongrui Chen, Huiying Li, Guilin Qi, Tianxing Wu, Tenggou Wang. Outlining and Filling: Hierarchical Query Graph Generation for Answering Complex Questions over Knowledge Graphs. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2023, 25(8): 8343-8357.
 12. Tianxing Wu, Xudong Cao, Yipeng Zhu, Feiyue Wu, Tianling Gong, Yuxiang Wang, Shenqi Jing. AsdKB: A Chinese Knowledge Base for the Early Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder. In: Proc. of the 22nd International Semantic Web Conference (ISWC), 2023.
 13. Xinnan Guo, Yongrui Chen, Guilin Qi, Tianxing Wu, Hao Xu. Improving Few-Shot Text-to-SQL with Meta Self-Training via Column Specificity. In: Proc. of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2022: 4150-4156.
 14. Tianxing Wu, Arijit Khan, Melvin Yong, Guilin Qi, Meng Wang. Efficiently embedding dynamic knowledge graphs. Knowledge-Based Systems (KBS), 2022, 250: 109124.
 15. Sheng Bi, Zhiyao Zhou, Lu Pan, Guilin Qi. Judicial knowledge-enhanced magnitude-aware reasoning for numerical legal judgment prediction. AI and Law, 2022.
 16. Sheng Bi, Zafar Ali, Meng Wang, Tianxing Wu, Guilin Qi. Learning heterogeneous graph embedding for Chinese legal document similarity. Knowledge-Based Systems (KBS), 2022, 250: 109046.
 17. Jiatao Zhang, Tianxing Wu, Guilin Qi. Gaussian Metric Learning for Few-Shot Uncertain Knowledge Graph Completion. In: Proc. of the 26th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), Part I, 2021: 256-271.
 18. Tianxing Wu, Haofen Wang, Cheng Li, Guilin Qi, Xing Niu, Meng Wang, Lin Li, Chaomin Shi. Knowledge graph construction from multiple online encyclopedias. World Wide Web-Internet and Web Information Systems (WWWJ), 2020, 23(5): 2671-2698.
 19. Meng Wang, Haofen Wang, Guilin Qi, Qiushuo Zheng: Richpedia: A Large-Scale, Comprehensive Multi-Modal Knowledge Graph. Big Data Research (BDR), 2020, 22: 100159.
 20. Tianxing Wu, Haofen Wang, Guilin Qi, Jiangang Zhu, Tong Ruan. On building and publishing Linked Open Schema from social Web sites. Journal of Web Semantics (JWS), 2018, 51: 39-50.
 21. Jiacheng Huang, Zequn Sun, Qijin Chen, Xiaozhou Xu, Weijun Ren, Wei Hu: Deep Active Alignment of Knowledge Graph Entities and Schemata. Proc. ACM Manag. Data 1(2): 159:1-159:26 (2023)
 22. Zequn Sun, Jiacheng Huang, Xiaozhou Xu, Qijin Chen, Weijun Ren, Wei Hu: What Makes Entities Similar? A Similarity Flooding Perspective for Multi-sourced Knowledge Graph Embeddings. ICML 2023: 32875-32885
 23. Xiangrong Zhu, Guangyao Li, Wei Hu: Heterogeneous Federated Knowledge Graph Embedding Learning and Unlearning. WWW 2023: 2444-2454
 24. Jiacheng Huang, Wei Hu, Zhifeng Bao, Qijin Chen, Yuzhong Qu: Deep entity matching with adversarial active learning. VLDB J. 32(1): 229-255 (2023)
 25. Zequn Sun, Wei Hu, Chengming Wang, Yuxin Wang, Yuzhong Qu: Revisiting Embedding-Based Entity Alignment: A Robust and Adaptive Method. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 35(8): 8461-8475 (2023)
 26. Zequn Sun, Qingheng Zhang, Wei Hu, Chengming Wang, Muhao Chen, Farahnaz Akrami, Chengkai Li: A Benchmarking Study of Embedding-based Entity Alignment for Knowledge Graphs. Proc. VLDB Endow. 13(11): 2326-2340 (2020)
 27. Zequn Sun, Chengming Wang, Wei Hu, Muhao Chen, Jian Dai, Wei Zhang, Yuzhong Qu: Knowledge Graph Alignment Network with Gated Multi-Hop Neighborhood Aggregation. AAAI 2020: 222-229
 28. Lingbing Guo, Zequn Sun, Wei Hu: Learning to Exploit Long-term Relational Dependencies in Knowledge Graphs. ICML 2019: 2505-2514
 29. Zequn Sun, Wei Hu, Qingheng Zhang, Yuzhong Qu: Bootstrapping Entity Alignment with Knowledge Graph Embedding. IJCAI 2018: 4396-4402
 30. Zequn Sun, Wei Hu, Chengkai Li: Cross-Lingual Entity Alignment via Joint Attribute-Preserving Embedding. ISWC (1) 2017: 628-644
 31. Lin Y, Ruan T, Liu J, Wang H. A Survey on Neural Data-to-Text Generation. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2023 Aug 11.
 32. Du H, Le Z, Wang H, Chen Y, Yu J. COKG-QA: Multi-hop Question Answering over COVID-19 Knowledge Graphs. Data Intelligence. 2022 Jul 1;4(3):471-92.
 33. Wang H, Du H, Qi G, Chen H, Hu W, Chen Z. Construction of a Linked Data Set of COVID-19 Knowledge Graphs: Development and Applications. JMIR Med Inform 2022;10(5):e37215. doi: 10.2196/37215PMID: 35476822
 34. Wang M, Wang H, Qi G, Zheng Q. Richpedia: a large-scale, comprehensive multi-modal knowledge graph. Big Data Research. 2020 Dec 1;22:100159.
 35. Fang Z, Wang H, Gracia J, Bosque-Gil J, Ruan T. Zhishi. lemon: On publishing Zhishi. me as linguistic linked open data. InInternational Semantic Web Conference 2016 Sep 23 (pp. 47-55). Cham: Springer International Publishing.
 36. Li M, Sun X, Wang M. Detecting Depression With Heterogeneous Graph Neural Network in Clinical Interview Transcript. IEEE Transactions on Computational Social Systems. 2023 Apr 7.
 37. Wang M, Wang S, Yang H, et al. Is visual context really helpful for knowledge graph? A representation learning perspective[C]//Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia. 2021: 2735-2743.
 38. Wu T, Khan A, Yong M, Qi G, Wang M. Efficiently embedding dynamic knowledge graphs. Knowledge-Based Systems. 2022 Aug 17;250:109124.
 39. Wang M, Wang R, Liu J, Chen Y, Zhang L, Qi G. Towards empty answers in SPARQL: approximating querying with RDF embedding. InThe Semantic Web–ISWC 2018: 17th International Semantic Web Conference, Monterey, CA, USA, October 8–12, 2018, Proceedings, Part I 17 2018 (pp. 513-529). Springer International Publishing.
 40. Wang M, Zhang J, Liu J, Hu W, Wang S, Li X, Liu W. Pdd graph: Bridging electronic medical records and biomedical knowledge graphs via entity linking. InThe Semantic Web–ISWC 2017: 16th International Semantic Web Conference, Vienna, Austria, October 21-25, 2017, Proceedings, Part II 16 2017 (pp. 219-227). Springer International Publishing.